Preču garantija un klientu atbildība

Ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā no preces saņemšanas brīža klients var izteikt ierosinājumu preces apmaiņai, ja prece neatbilst klienta vēlmēm vai vajadzībām - forma, krāsa, materiāls, dizains u.c. nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: dunkans@dunkans.lv vai sazinoties ar Jūsu kontaktpersonu.

Preču garantijas attiecas tikai uz rūpnieciskiem vai slēptiem defektiem, ko var konstatēt preces lietošanas laikā atbilstoši lietošanas funkcijām. Jebkura veida bojājumi, kas radušies mehānisku bojājumu, individuālu remontu vai nepareizas lietošanas rezultātā, nevar būt par pamatu sūdzībai vai garantijas nodrošinājuma pieprasījumam.

Garantija attiecas tikai uz tām precēm, kas iegādātas SIA "Dunkāns".

Ražotāja papildus garantija tā ražotajām precēm ir spēkā atbilstoši ražotāja nosacījumiem.

Preces defekta gadījumā tās garantijas laikā, preces defekts tiek novērsts vai tā tiek apmainīta pret atbilstošas kvalitātes preci. Lūdzu, ziņojiet par preces bojājumu rakstot uz e-pasta adresi: info@dunkans.lv.

3.0.635.4 / 3.635.635.4